丁香五月AV在线中文字幕_一区二区三区视频_大胸美女午夜一级毛片

Sor? Pendlerklub

18. marts 2018 15:11
by rasmus
0 Kommentarer

Takst Vest fra 18. marts - særlige regler til Fyn for pendlerkort af pap

18. marts 2018 15:11 by rasmus | 0 Kommentarer

I dag indføres Takst Vest på Fyn og i Jylland. For vores pendlere til og fra Fyn gøres opmærksom dette bl.a. betyder at "pap pendlerkort" udgår, med mindre du rejser over Storebælt. Yderligere information på https://www.dsb.dk/kampagner/takst-vest/andringer-til-pendlerkort

Mvh. Sorø Pendlerklub

15. januar 2018 23:17
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben - nytår 2018

15. januar 2018 23:17 by rasmus | 0 Kommentarer

Godt nytår - lidt forsinket, vi skulle lige have de seneste opdateringer med...

Vi er nu kommet ind i 2018, hvor køreplanen for året trådte i kraft 10. december 2017. Her er foretaget mindre justeringer af minuttal for IC-tog mod København (nu køres på minuttal 10) og mod Odense (nu køres på minuttal 18). Desuden stopper regionaltogene igen i Sorø i dagstimerne i minuttal 44 mod København og minuttal 14 mod Slagelse. Det ser vi som en klar forbedring af servicen fra DSBs side, selvom grunden hertil skal findes i logistiske problemer i Ringsted, som betyder, at det ikke er muligt at vende regionaltoget her, hvorfor det er blev belsuttet, at forlænge det til Slagelse, hvor der er blevet plads til standsning i Sorø. Ydermere er regionaltogets standsning flyttet fra Ny Ellebjerg station til Valby station i køreplanen for 2018, på grund af ombygning og forberedelse til metrobyggeri ved Ny Ellebjerg station.

Derudover har det andet halvår af 2017 budt på forskellige ”almindelige” udfordringer i form af pladsproblemer, aflysninger af afgange samt manglende rettidighed, hvor vi løbende har været i kontakt med DSB. Vi oplever lydhørhed og oprigtig interesse fra DSBs side omkring vores oplevelser som pendlere og daglige brugere af toget til og fra Sorø. Dette mærker vi ved, at der hurtigt sættes ind for at løse eksisterende udfordringer, ligesom der følges op fra DSB.

Der foregår meget og forskelligartet sporarbejde på strækninger som berører Sorøs pendlere. Området omkring Ringsted station er under stadig forandring med blandt andet tilkobling af den nye banestrækning over Køge. Desuden pågår der en del arbejde i området vest for stationen, hvor der arbejdes med sporene gående mod syd. Vi må derfor forvente nogen uregelmæssigheder i togdriften i denne forbindelse, ikke mindst vil der være perioder med delvis og hel lukning af togtrafik gennem Ringsted station i løbet af 2018 og 2019. Sådanne perioder er endnu ikke planlagt, men så snart vi bliver informeret herom, så skriver vi ud omkring det.

Desuden er der planlagt forskellige andre anlægsarbejder i området omkring Hovedbanegården, som kan påvirke togdriften i området, og derfor også forbindelserne til og fra Sorø. Heller ikke her er vi bekendt med tidsplanen, men vi vil ligeledes skrive ud herom, når vi ved noget nærmere.

Vi har i løbet af efteråret mødtes med medlem af Folketinget for Venstre, Louise Schack Elholm, hvor vi præsenterede Louise for vores visioner og ønsker i forbindelse med den nye banestrækning over Køge. Desuden talte vi om de lokale forhold for pendlere, hvor også parkering omkring stationen blev berørt. Det lader til, at de afsatte midler for finansåret 2017 kan overføres til det efterfølgende finansår, hvorfor vi forventer, at der etableres bedre parkeringsmuligheder indenfor overskuelig fremtid.

Pendlerklubben deltog i pendlertræf 1. og 2. december 2017 på Knudshoved. På mødet fik pendlerrepræsentanterne mulighed for at stille spørgsmål til Transport- og Boligminister Ole Birk Olesen, som var inviteret af DSB - spørgsmål der gik på transportpolitik, fremtidige investeringer i kollektiv trafik, signalarbejde, punktlighed m.v. På programmet også indlæg fra DSB- og Banedanmark medarbejdere om DSB´s nuværende situation, nyt materiel, signalprogram, sporarbejde 2018 og 2019 (for så vidt kendt – hold øje med rejseplanen!), status på arbejde med forbedring af trafikinfomation, fremtidige køreplaner, status på den nye Ringstedbane m.v. Et godt pendlertræf, hvor den gode dialog og det konstruktive samarbejde med både DSB og Banedanmark igen blev understreget – de er lydhøre og interesserede i pendlernes oplevelser og forslag til ændringer/forbedringer.

Som nævnt tidligere, arbejder pendlerklubben på at komme i dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og Vestsjælland når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i 2018 og kan ibrugtages fra 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid.

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere. Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkomne!

Fortsat god vinter!

 

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)

6. december 2017 21:44
by rasmus
1 Kommentarer

Ny køreplan træder i kraft søndag den 10. december

6. december 2017 21:44 by rasmus | 1 Kommentarer

Husk at K18 køreplanen træder i kraft på søndag den 10. december 2017, med følgende ændringer:

 • Regionaltogene til og fra Slagelse standser igen i Sorø i dagtimerne. Minuttal 44 mod København, 14 mod Slagelse
 • Mindre ændring i minuttal for IC-tog, mod København køres minuttal 10 (pt. 09) og mod Odense minuttal 18 (pt. 19)

Mvh. Sorø Pendlerklub

9. juni 2017 14:25
by rasmus
0 Kommentarer

Nyt fra pendlerklubben juni 2017 - sommerens sporarbejder

9. juni 2017 14:25 by rasmus | 0 Kommentarer

Sommerferieperioden nærmer sig. Modsat de forgangne år er der ikke planlagt en decideret sommerkøreplan. Dog skal vi gøre opmærksom på, at der er ændringer i DSBs betjening af Vestsjælland pga planlagte sporarbejder omkring Ringsted station (se nedenfor).

Først i 2017 blev takst Sjælland implementeret. Det har betydet en del forvirring omkring prissætning af rejser indenfor det nye takstområde. Hvad der skulle være en nemmere og mere simpel prisstruktur viste sig hurtigt, at være langt fra dette. Siden har det vist sig, at bedste valg af betaling for befordring med DSB afhænger af den enkelte passagers rejsemønster. Brugen af rejsekort, pendler-rejsekort, pendlerkort via DSB-app for blot at nævne de mest almindelige betalingsmåder i brug. Særligt kritisabelt, som Sorø Pendlerklub har bemærket overfor DSB, er prisstigninger for enkeltrejsende og pensionister, hvor vi har set takststigning på op mod 30%.

Ved pendlertalsmandsmødet med DSB d. 19. april blev to overordnede emner berørt: Sikkerhed og planlagte sporarbejder for den kommende periode. Desuden blev generelle emner som informationsniveau og rettidighed berørt, ligesom problemstillinger rejst af mødedeltagerne blev diskuteret. Sorø Pendlerklub bemærkede særligt, at indlejring af den nye banestrækning ved Ringsted station vil have konsekvenser for togrejsende til og fra Vestsjælland. Desuden gjorde vi opmærksom på, at Sorø pendlerklub meget gerne deltager i debatten om de muligheder, som den nye jernbanestrækning tilvejebringer.

7. - 22. juli er der reduceret drift gennem Ringsted station pga sporarbejde. Det betyder, at pendlere på strækningen må forvente længere rejsetider i perioden. Ligeledes danner Ringsted Station rammen om sporarbejde i perioden 22. - 27. juli, men denne gang er der spærret for trafik. Det betyder, at der indsættes togbusser på strækningen Roskilde til Slagelse. Desuden forventes det, at der lukkes for trafik gennem Ringsted i weekenden i ugerne 43 og 44. Når der er lukket for trafik i Ringsted, må en forlænget rejsetid på ca. 50 minutter mellem København og Vestsjælland forventes. Opfordringen fra DSB er sædvanlig vis, at tjekke Rejseplanen.dk for opdateringer i forhold til drift og trafik.

I forbindelse med køreplanen for 2018, så ved vi allerede nu, at der vil komme udfordringer for servicering af store dele af Sjælland, heriblandt vores område. Det skyldes primært tilkobling af den nye bane ved Ringsted station og test af samme, men ligeledes planlagte arbejder ved Ny Ellebjerg station; Det er besluttet, at den kommende metrolinje til Ny Ellebjerg skal graves ned, og det får konsekvenser for brugen af stationen i en længere periode. Vi følger tæt arbejdet med færdiggørelsen af køreplan 2018.

Borgermøde om udvikling af stationspladsen i Sorø blev afholdt af Sorø kommune d. 26. april hos Skotte og Stentoft. Mødet blev åbnet af borgmester Gert Jørgensen og Pendlerklubben deltog i mødet, som var talrigt besøgt af mange interessenter. Vores fokus på møder var at sikre, at Sorøs mange pendleres interesser blev varetaget. Arbejdet med stationsområdet er igangværende og det er glædeligt, at der kommer flere parkeringspladser til området, til glæde for pendlere såvel som andre rejsende. En enkelt udfordring, som nye parkeringspladser øst for det eksisterende parkeringsanlæg bibringer, er adgangsvejen til perronen ved spor 2+3. Pendlerklubben har derfor opfordret til, at der anlægges en over- eller undergang i den østlige ende af perronen, så passagerer ikke behøver at skulle hele vejen forbi stationsbygningen for, at kommer over til perronen. Vi håber, at kommunen i samarbejde med BaneDanmark, som er ejer af perronanlægget, kan finde en brugbar løsning til gavn for brugere af de kommende parkeringspladser.

Som nævnte tidligere, så arbejder pendlerklubben på, at komme i dialog med DSB angående muligheder for servicering af Sorø og vestsjælland, når den nye banestrækning København-Køge-Ringsted står klar i 2018 og kan ibrugtages fra 2019. Det er fortsat et af pendlerklubbens fokusområder den kommende tid.
Pendlerklubben kan stadig kontaktes på soroependlerklub@gmail.com angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere.  Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen!

Rigtig god sommer!

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)

6. december 2016 08:45
by rasmus
0 Kommentarer

2017 køreplan og ændrede priser

6. december 2016 08:45 by rasmus | 0 Kommentarer

Ny køreplan - færre stop i Sorø for regionaltog

Året går på hæld, og det betyder vanlig vis, at DSB introducerer køreplanen for det kommende år. I den forbindelse har pendlerklubben haft udkast til køreplanen til gennemlæsning og kommentering. Vi kunne desværre konstatere at DSB planlagde at lade regionaltoget springe Sorø over. I 2016 har vi haft betjening hver time af regionaltoget mellem Slagelse og hovedstaden og med stop i Sorø. I september måned skrev vi at pendlerklubben var i konstruktiv dialog med DSB om at finde en løsning på dette, og DSB imødekom vores ønsker og fandt en løsning med standsninger mod København om morgenen og mod Slagelse om eftermiddagen. Det betyder reelt, at særligt pendlere rejsende til Sorø om morgenen, og fra Sorø om eftermiddagen desværre vil opleve ringere betjening af Sorø. Vi følger sagen nøje, og fortsætter dialogen med DSB om flere afgange igen i begge retninger i køreplanen for 2018, og det er vores indtryk, at DSB er lydhør overfor vores ønsker og ikke mindst behov.

Ændret takstsystem og priser

Der har været en del turbulens og mediedækning om planerne for afskaffelse af DSB Plus fra 15. januar 2017, dvs. rabatordningen for online forlængelse af pendlerkort uden afbrydelse (8% rabat) samt årsrabat (5%) bortfalder i forbindelse med overgang til en ny prisstruktur, bedre kendt som ”Takst Sjælland”, som Movia har det overordnede ansvar for.

DSB melder herom:

"Fornyelser foretaget inden den 15. januar 2017 vil have fuld gyldighed, også selvom servicen er udgået. Så du kan altså opnå rabatten, hvis du fornyer dit kort inden den 15. januar 2017.
Kunderne vil t.o.m. d. 14. januar 2017 kunne forny deres DSB Pendlerkort i DSB Plus Webshop med op til 365 dage. Dermed vil de fortsat opnå udbetaling af de 5% årsbonus, hvis de har 360 dages fornyelse af DSB Pendlerkort uden pause efter d. 15. Januar 2017.  Det vil dog ikke længere være muligt at ændre strækning på allerede fornyede DSB Pendlerkort efter 15. Januar 2017.
Hvis du ikke har fornyet dit DSB Pendlerkort i DSB Plus Webshop i en sammenhængende periode på 360 dage, vil du efter d. 15. januar ikke længere have mulighed for at få udbetalt 5% i årsbonus”.

Pendlerklubben har forgæves forsøgt at få oplyst priseksempler for pendlere rejsende fra Sorø. Det skal dog oplyses, at der ligger flere priseksempler på Din Offentlige Transports hjemmeside (http://dinoffentligetransport.dk/). Desuden har vi fra flere medier fået melding om, at pendlere rejsende til hovedstadsområdet fra Sorø, vil opleve en merpris for pendlerkortet i størrelsesordenen 50 kr. Dertil skal lægges den mistede besparelse ved diverse rabatordninger. Pendlerklubben har beklaget de øgede omkostninger for pendlere fra Sorø overfor DSB og relevante parter.

Vi er på linje med den kritik, der har floreret i medierne den seneste tid, om manglende gennemskuelighed og information omkring de kommende priser. Vi opfordrer derfor alle pendlere til, at undersøge priser og bedste løsninger for den enkelte i god tid inden TakstSjælland implementeres.

Der er for nuværende ingen ændringer i prisstrukturen for pendlere over Storebælt, da man her fortsat er omfattet af DSB’s takstsæt. Det skal dog oplyses, at denne strækning vil blive omfattet af TakstFyn, når denne implementeres i løbet af 2017, og eventuelle ændringer i priser vil blive meldt ud senere.

DSB pendlertræf - rettidighed og sporarbejder

På det halvårlige pendlertræf med DSB var den manglende rettidighed i fokus. DSB kunne oplyse, at ca halvdelen af forsinkelserne ligger mellem 3 og 6 minutter. Vi deler DSBs opfattelse, selvom det opleves enkelte gange at forsinkelserne ligger udover det oplyste interval. De sidste to år er der konstateret et stigende antal fejl på DSBs materiel. DSB er opmærksom på problemet og har meddelt, at de opruster på værkstederne. Det er vores opfattelse at netop fejl på materiellet er en stigende årsag til de mange forsinkelser, som vi oplever for tiden, selvom der er andre årsager til forsinkelser, blandt andet fra Banedanmarks side (bl.a. signalfejl). Særligt Banedanmark har lært fra de mange udfordringer og problemer, som vi oplevede i forbindelse med de mange sporarbejder i år. Derfor vil de planlægge kommende sporarbejder i flere etaper, så arbejder forvolder mindre sårbarhed for den pågældende strækning.

Det blev ligeledes oplyst på pendlertræffet, at der forventes sporarbejder ved Ringsted henover ni weekender i foråret 2017 samt 10 døgn omkring påsken. Herudover planlægges aftenarbejde hver nat efter søndag til torsdag, som vil medføre mindre capacitet efter kl. 22.00 aftenen forinden. Sporarbejderne sker i forbindelse med at koble den nye Ringsted-Køge-København-strækning til det nuværende anlæg omkring Ringsted station. Der opfordres til, at alle holder sig orienteret om kommende sporarbejder.

Vi har formentlig alle oplevet manglende informationer fra DSBs side angående forsinkelser, manglende materiel og aflyste afgange. Vi er blevet oplyst, at DSB arbejder på forbedringer af trafikinformation til passagererne. Vi følger udviklingen og følger op med DSB.

Møde med Louise Schack Elholm, vores lokale folketingsmedlem og pendler

Tilbage i september måned mødtes vi med Louise Schack Elholm, medlem af Folketinget for Venstre, for at tale om de vilkår vi som pendlere må leve med, hun også selv kender som pendler mellem Sorø og København. Desuden ønsker vi et politisk fokus på kollektiv trafik og infrastrukturen på Sjælland, med fokus på jernbanetrafikken - vi nærmer os 2018, hvor Ringsted-Køge-København-jernbanen efter planen skal tages i brug, hvilket vi forventer vil skabe muligheder for at supplere betjeningen af Vestsjælland med forbedrede rejsemuligheder til og fra Østsjælland og Hovedstaden.

Til slut er der blot at huske alle pendlere på, at køreplanen for 2017 træder i kraft søndag den 11. december 2016 og Takst Sjælland søndag den 15. januar 2017.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår,

Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen
pendlertalsmænd for Sorø Pendlerklub

6. september 2016 16:19
by rasmus
0 Kommentarer

2017 køreplan

6. september 2016 16:19 by rasmus | 0 Kommentarer

Efter en overordenlig turbulent forsommer- og sommerperiode med uregelmæssigheder forårsaget af blandt andet diverse sporarbejder, så er den ordinære køreplan igen i drift. Fra 8. august til og med 10. december burde vi derfor igen opleve normaliserede forhold af togtrafikken til og fra Sorø. Der er foretaget enkelte justeringer (eks. ændringer i minuttal) som skulle forbedre rettidigheden væsentligt. Vi holder løbende øje med driften og modtager gerne henvendelser om det lykkes DSB at få rettet op på rettidigheden. Alle henvendelser kan ske på soroependlerklub@gmail.com

Som det har været fremstillet i lokalpressen, har DSB planer om at regionaltoget København H - Ny Ellebjerg - Sorø - Slagelse i køreplanen for 2017 (gældende fra 11.12.16) ikke længere har stop i Sorø. Sorø Pendlerklub har overfor DSB udtrykt bekymring herom, da det er en forringelse for Sorø med mange rejsende fra Sorø for muligheden for køre via Ny Ellebjerg ind til København H.  - blandt andet er der for denne afgang langt større chance for siddepladser I forhold til hvad der opleves i IC-togene via Valby.

Vi er i Sorø Pendlerklub i konstruktiv dialog med DSB om at finde en løsning, der kunne indeholde en betjening med regionaltogene i myldretiden. Vi følger situationen og afventer færdigbehandling af køreplan 2017, som vi forventer udkommer primo oktober.

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Jan Vleugel, Mikkel Trier Frederiksen

10. juli 2016 12:02
by rasmus
0 Kommentarer

Ny pendlertalsmand, sporarbejde og generel status

10. juli 2016 12:02 by rasmus | 0 Kommentarer

Første halvdel af 2016 har budt på mange udfordringer for pendlere fra Sorø. Faktisk har vi i pendlerklubbens mangeårige historie ikke oplevet en lignende dårlig periode. Rekordstor udbetaling af rejsetidsgaranti fra DSB bekræfter også dette indtryk.

Køreplanen for 2016 (K16) blev lanceret som en helt ny køreplan med forbedringer på mange områder; flere tog til tiden, faste minuttal og flere siddepladser. Det skulle dog hurtigt vise sig, at K16 langt fra optimerede togtransporten til og fra Sorø, med aflysninger, forsinkelser og ringe kapacitet på strækningen til følge.

Sporarbejde på Østfyn og ved Odense har i foråret og den tidlige sommer skabt yderligere pres på vores strækning, hvor vi har oplevet en reduktion i betjeningen af vores station, både i antal afgange og i mængden af materiel. Det har betydet yderligere pres på de få tilbageværende afgange - særligt i myldretiden. Der har ikke været forbedringer at spore efter, at DSB indledte sommerferieperioden med en særkøreplan i perioden 27. juni – 7. august . Vi oplever stadig forringelser i forhold til rettidighed, antal afgange til og fra Sorø og manglende siddepladser i myldretiden.

Rasmus, mangeårig medlem af pendlerklubben og pendlertalsmand er i øjeblikket ikke fast togpendler. Derfor har Rasmus været nødt til at overlade talsmandsrollen til en anden. En ”jobannonce” blev sendt ud og der indløb en enkelt ansøgning fra en interesseret kandidat. Jan Vleugel (pendler på strækningen Sorø-Odense) er hermed indsat som primær kontakt mellem pendlerklubben og DSB samt talsmand for for pendlerklubben med fokus på strækningen Sorø-Odense. Velkommen til Jan!

Mikkel, ligeledes mangeårigt medlem af pendlerklubben, fortsætter som talsmand for pendlerklubben med fokus på strækningen Sorø- Københavnsområdet.

Pendlerklubben kan stadig kontaktes på [indsæt email] angående gode såvel som kedelige oplevelser omkring togdriften til og fra Sorø. Vi medtager alle henvendelser til dialog med DSB for at skildre vores udfordringer som pendlere. Skriv gerne til os – alle henvendelser er velkommen!

Rigtig god sommer!


Venlig hilsen

Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen (Pendlertalsmænd)

14. april 2016 22:01
by rasmus
0 Kommentarer

Ny pendlertalsmand søges

14. april 2016 22:01 by rasmus | 0 Kommentarer

Kort fortalt lever vores pendlertalsmand Rasmus, grundet sit nuværende job, ikke op til DSB’s krav om "at den enkelte pendlertalsmand selv er aktiv pendler mindst to gange ugentligt i relation til den strækning/lokalitet, som han/hun repræsenterer”, så vi skal bruge en ny talsmand for pendlerklubben.

Et kort tilbageblik på perioden siden pendlerklubben startede tilbage i 2005, inkluderer halvtimesdrift, en lang periode med forbedringer på rettidighed og siddepladser (dog med nogle problemer i den nyeste køreplan) og senest introduktionen af et regionaltog i timen mellem København og Slagelse.

Selvom der naturligvis har været mange parter involveret i ovenstående forbedringer (bl.a. DSB selv, kommune og lokale folketingspolitikere), er det vores opfattelse at pendlerklubben har spillet en aktiv rolle, især i forhold til at sikre synlighed i DSB, og det er vigtigt at vi fortsat fremadrettet har et godt og konstruktivt samarbejde med DSB og andre relevante parter.

Det er for at sikre at Sorø også fremover har denne synlighed at vi søger en ny pendlerrepræsentant.

Kvalifikationer:

 • Daglig pendler med tog mellem Sorø og Storkøbenhavn (vores primære strækning)
 • Gerne generel interesse for kollektiv trafik, men er ikke et krav

 

Arbejder omfatter:

 • Ca. månedligt møde onsdag kl. 16-18 på København H med øvrige pendlertalsmænd og DSB
 • Årligt DSB pendlertræf (fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag), hvor der bl.a. drøftes kommende køreplan, planlagte sporarbejder og andre emner af generel karakter
 • Udsendelse af ca. kvartårligt nyhedsbrev samt løbende opdateringer på hjemmesiden (som ikke har været overvældende seneste års tid…)
 • Gerne interesseret i samarbejde med andre pendlerklubber, idet erfaring viser at det er nemmest at komme igennem med forslag til ændringer, hvis der er enighed pendlerklubberne imellem.
 • Gerne deltagelse i spørgeskemaundersøgelser fra Passagerpulsen og øvrige relevante organisationer
 • Mulighed for deltagelse i konferencer omkring f.eks. kollektiv trafik i Danmark (dette er dog bestemt ikke noget krav)
 • Mulighed for at mødes med trafikpolitikere

Selvom ovenstående kan virke voldsomt, har arbejdsbyrden det seneste år været i størrelsesordenen 4-5 timer om måneden, hvilket også er realistisk i forhold til de opgaver der ligger. Det er også muligt at dele rollen mellem to personer.

Du får:

 • Ingen løn, dog glæden ved at se løbende forbedringer (forhåbentligt) for Sorø og Sjælland i betjening fra DSB’s side :)
 • Billetudgifter refunderes dog typisk af møde-arrangør, f.eks. DSB
 • Erfaring i samarbejde med politikere, interesseorganisationer og virksomheder (herunder DSB) omkring at sikre at vi har en effektiv og velfungerende kollektiv trafik i Danmark.
 • Mulighed for at skabe et netværk blandt øvrige pendlertalsmænd, DSB, politikere og øvrige som arbejder med kollektiv trafik i Danmark
 • En (mindre) indflydelse på beslutninger omkring kollektiv trafik i Danmark. Der er mange interessenter på dette område, men der bliver også lyttet til passagererne, hvor pendlerklubberne spiller en væsentlig rolle.

Det er min (Rasmus) vurdering at de timer man investerer i dette arbejde går stort set lige op med dels at undgå forsinkelser (fordi DSB rent faktisk lytter til os, når vi indrapporterer problemer) og erfaring i forhold til at kommunikere og samarbejde med politikere, interesseorganisationer og virksomheder (herunder DSB).

Ansøgningsfrist 16. maj 2016. Hvis der er flere interesserede, vil der blive foretaget valg blandt medlemmer af pendlerklubben.

Skriv til soroependlerklub@gmail.com hvis du er interesseret eller har spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Sorø Pendlerklub
Rasmus Møller Selsmark
Mikkel Trier Frederiksen

丁香五月AV在线中文字幕_一区二区三区视频_大胸美女午夜一级毛片